Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Logo ESF1                                           Logo OP1

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020

 

I. Актуални схеми за работодатели, за които предлагаме цялостно разработване на проекти:

    1. ОБУЧЕНИЯ за ЗАЕТИ ЛИЦА.

    2. Гъвкави възможности за ЗАЕТОСТ и ОБУЧЕНИЯ.

    3. Подкрепа за предприемачество.

    4. Специфични обучения за заети лица.

     5. Добри и безопасни условия на труд.

    6. Обучения и заетост за младите хора.

    7. Обучения и заетост.

    8. Младежка заетост.

    9. Обучения на заети лица.

 II. Актуални схеми за физически лица, за които предлагаме консултации и реализация:

    1. Ваучери за заети лица.

    2. Ново работно място 2015.

    2. Обучения и заетост за младите хора.

    3. Обучения и заетост.

    4. Младежка заетост.

 

 

 • Процедура "ВАУЧЕРИ за ЗАЕТИ ЛИЦА":

        !!!  ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ - от 15.06.2017 год.  !!!

       Подаване на документите по електронен път в офиса или на място в ДБТ!

Listovka Obu4 zaeti

 

 

 

 • Процедура "ОБУЧЕНИЯ за ЗАЕТИ ЛИЦА":

        !!!  ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - до 30.06.2017 год.  !!!

       Допустими са проекти, включващи следните дейности:

 1. Обучения за професионална квалификация по професия(300, 660 или 960 часа) или по част от професия(200, 300 или 600 часа).
 2. Обучения по ключови компетентности:
  • КК2-Общуване на чужди езици (английски, немски или друг) - общо 3 нива по 100 часа;
  • КК4-Дигитална компетентност (работа с офис или специализиран софтуер, работа с таблици и бази данни, упр. на информация и други свързани с ИКТ) - 45 часа.

   3. Всяко лице може да участва в 1 професионално обучение и/или 1 обучение по ключова компетентност.

        Допустими  целеви групи:

 • Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, включително самостоятелно заети и наети лица;
  !!! Лицата да са над 15 год.;
  !!! Лица наети на граждански договор са недопостими;
  !!! Когато обученията не се реализират в приоритетните сектори за процедурата (справка по КИД), то поне 50% от лицата трябва да отговарят на поне едно от следните изисквания:
      - Да притежават образование не по-високо от средно;
      - Да са на възраст над 54 г.

      Изисквания към кандидатите: 

 • Кандидатите могат да са работодатели  или социален пратньор като работодател;
 • Кандидатите ако развиват дейност в приоритетните икономически сектори за процедурата, нямат задължението за 50% от лицата да са от приоритетните групи лица (справка по КИД, съгласно условията за кандидатстване);
 • За 2016 финансова година, Кандидатът да разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) - изчисляват се коефициенти;
 • Кандидата няма право да обучава лица, заети в дейности в Сектор А (селско и горско стопанство).

List ob zaeti 

 

 

 • Процедура "Гъвкави възможности за ЗАЕТОСТ и ОБУЧЕНИЯ":

        !!!  ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - до 07.03.2017 год.  !!!

       Допустими са проекти, включващи следните дейности:

1/ Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения за професионална квалификация (професии с кодове 54, 582, 811, 812 и 813).

2/ Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (КК2-чужди езици, КК4-дигитална и КК6-обществени).

3/ Включване на неактивните/безработни лица в несубсидирана заетост (по време на проекта).

4/ Последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно раб.време (и за наетите безработни лица и за заетите от преди проекта лица).

       Допустими  целеви групи:

 • Заети лица, вкл. самостоятелно заети при Кандидата;
 • Безработни лица и/или неактивни лица (тук се включват и студенти редовно обучение).

       Устойчивост:

Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта;

      Изисквания към кандидатите: 

 • Кандидатите да развиват дейност в: Строителство (КИД 41, 42, 43), Хотелиерство и ресторантьорство (КИД 55 и 56),                                          Преработваща промишленост (КИД от 10 до 33);
 • За 2016 финансова година, Кандидатът да разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) - изчислява се коефициент;
 • Не се допуска безработни лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение в предходните 3 месеца от сключване на договора.

 

 

 • Процедура "Подкрепа за предприемачество":

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - месец 02-03.2017 год.

Допустими кандидати: Центрове за развитие на предприемачеството, НПО, финансови институции;

Основни дейности:

1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески умения и разработване на бизнес идеи и управление на самостоятелна стопанска дейност.

3. Предоставяне на консултантски услуги във връзка с  разработване и преценка на жизнеспособността на бизнес идеите и подготовка на бизнес планове, вкл. консултации относно достъпа до финансиране, подготовка за регистрация на собствена стопанска дейност.

Минимална сума на проект: 100 000 лв.

 

 

 

 

 • Процедура "Добри и безопасни условия на труд":

        !!!  ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - до 14.06.2016 год.  !!!

       Допустими са проекти, включващи следните дейности:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

• Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

• Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

• Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

• Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а" и „б" от ЗЗБУТ, не е допустима дейност по настоящата операция.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Допустими  целеви групи:

          * Заети лица, вкл. самостоятелно заети;

  List DBUT1

 

List DBUT2

 

 

 

 • Процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

       ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - до 19.11.2015 год.

      ПРЕДСТОЯЩ ПОДБОР на БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА за НАЕМАНЕ и ОБУЧЕНИЕ от СПЕЧЕЛИЛИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ - след 20.05.2016

       Допустими са проекти, включващи следните дейности:

         1/ Наемане на безработни и неактивни лица за период до 12 месеца.
         2/ Предоставяне на професионално обучение на вече наетите лица.
         3/ Предоставяне на обучение по ключови компетентности на вече наетите лица.
         4/ Закупуване на оборудване, ДНА, свързани със създаването на нови работни места

      Допустими  целеви групи:

          * Безработни лица с ниска степен на образование;
          * Продължително безработни и неактивни лица;
          * Безработни лица над 54 год.;
          * Безработни лица до 29 год.;
          * Безработни лица с увреждания.

 

 

 

 

 • Процедура "Обучения на заети лица":

        СТАРТИРАНЕ НА 2 ЕТАП - около мес. 07-09.2016 год.

       Допустими са проекти, включващи следните дейности:

- Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица.

- Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност".

Забележка: Подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица, заети в сектора на селското стопанство и горското стопанство не са допустими за финансиране по настоящата схема.

Едно лице може да бъде включено само в едно професионално обучение и едно обучение по ключови компетентности!

Допустими  целеви групи:

          * Заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, самостоятелно заети и наети лица;

 

 

 

 • Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“

       ПРОЦЕДУРА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - за регион ВТ спечелен проект в Община Стражица!

       1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст  включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда, в т.ч.:

        2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

     3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от работодател).

       4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

        Допустими  целеви групи

  Допустимата целева група по настоящата процедура е:  Икономически неактивни младежи от 15 до 29 г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

 

 

 

 

 

II. Актуални схеми за физически лица, за които предлагаме консултации и реализация:

 • Процедура BG05M9OP001-1.005 “ОБУЧЕНИЯ и ЗАЕТОСТ за МЛАДИТЕ ХОРА”

       СТАРТИРАНЕ на 2 етап - около мес. 06-08.2016 год.

       Допустими са следните дейности:

         1/ Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключови компетенции чрез предоставяне на поименни ваучери.
         2/ Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.
         

      Допустими  целеви групи:

          * Безработни младежи до 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта;
             Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които:
             - са с основно или по-ниско образование;
             - са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;
             - са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОП РЧР 2014–2020.

За работодателите:

Работодатели от реалния сектор. Юридически лица с нестопанска цел следва да докажат, че извършват стопанска дейност и поддържат аналитична счетоводна отчетност за тази дейност с разделяне на стопанската и нестопанската дейност. Осигуряването на заетост по схемата следва да бъде във връзка с осъществяване на стопанската дейност.

Това, което проектът предлага за тях е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на 50% от МРЗ до 3 месеца. Работодателите, желаещи да се включат могат да подават своите заявки във всички Дирекции „Бюро по труда” след обяввяване старта до изчерпване на финансовия ресурс.

Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души – представители на целевата група, за срок до 3 месеца и не по-малко от 40 часа месечно.

 

За търсещите работа младежи:

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани. На всеки регистриран младеж ще бъде изготвен индивидуален план за действие, който съдържа стъпките, чрез които да се постигнат конкретни цели за определен период от време. Изисква се:

- Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;

- Лица, включени в операция „Младежка заетост”, финансирана по ОП РЧР, няма да имат възможност да бъдат включени в настоящата схема.

 

 

 

 

 

 • Процедура BG05M9OP001-1.006 “ОБУЧЕНИЯ и ЗАЕТОСТ”

       СТАРТИРАНЕ на 2 етап - около мес. 07-09.2016 год.

       Допустими са следните дейности:

         1/ Провеждане на обучения за професионална квалификация и/или ключови компетенции чрез предоставяне на поименни ваучери.
         2/ Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 12 месеца.
         

      Допустими  целеви групи:

          * Неактивни и безработни лица на възраст над 29 г.;
             Минимум 50% от наетите лица при 1 работодател трябва да са от следните приоритетни групи:
             - с основно или по-ниско образование;
             - продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;
             - безработни на възраст над 54 г.

     Основни моменти и изисквания:

1. Могат да участват само работодатели, които разкриват нови работни места или предлагат съществуващи свободни работни места.

2. Работни места се субсидират ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработните лица.

3. Когато назначението не представлява нетно увеличение на броя на персонала в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните дванадесет месеца, длъжността трябва да е била незаета, овакантена поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.

4. Работодателят не може да наема безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия в период, не по-малък от 12 месеца преди датата на сключване на Договора.

Работодателите получават средства за всяко наето лице, в размер на:

  • за лицата от трите приоритетни целеви групи - до 12 месеца – при покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички осигурителни вноски за сметка на работодателя;
  • за останалите, наети лица:

-за първи период до 6 месеца - покриване на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети, както и всички осигурителни вноски за сметка на работодателя;

-за втори период от последващи до 6 месеца - се осигуряват единствено разходи за покриване на всички дължими осигурителни вноски за       сметка на работодателя, изчислени върху 100% от сумата на МОД за съответната длъжност, за която са наети. Вторият период следва да е равен или по-дълъг от първия, като общата продължителност на заетостта за двата е до 12 месеца.

 

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост”, ще подават своите заявки във всички Дирекции „Бюро по труда”.

ДБТ изготвя списъци на подходящи безработни лица, представители на целевите групи по схемата, осъществява контакти и разговори с тях и ги информира за възможността да кандидатстват за заемане на работното място;

 • Безработните лица потвърждават своето желание чрез подаване на Заявление за участие в Проекта (по образец);
 • Съвместно с работодателя, ДБТ извършва подбор на безработните, съобразно изискванията, посочени в Заявката;
 • Работодателят извършва окончателен подбор измежду насочените от ДБТ безработни лица;

 

 

 

 

 

 • Процедура "Младежка заетост":

Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:

   • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
   • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението.