Оперативна програма “Програма за развитие на селските райони (ПРСР)” 2014-2020 г.


ОП Развитие на селските райони 2014-2020

Сдружение „ЦЕТП” може да бъде полезно в осъществяване на консултации, разработване и управление на проекти по следните мерки:

²     Подмярка 4.1 „Инвестиции в селски стопанства”

²     Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”

!!! Допълнително предимство– провеждане на присъствени и дистанционни курсове на кандидатстващите за курсове 150 часа по професия „Фермер”, специалност „Земеделец”

        Untitled 1

     Уважаеми кандидат-бенефициенти,

     Готови сме да отговорим на всички поставени от Вас въпроси, а при проявен интерес и да осъществим лична среща в удобно за Вас време и място за допълнителни разяснения за възможностите за финансиране по различни проекти и програми.