Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Logo EFRR                                     Logo Konk2                              

ОП "Иновации и конкурентноспособност"

 

I. Актуални схеми за работодатели, за които предлагаме цялостно разработване на проекти:

     1. Енергийна ефективност за МСП.

     2. Развитие на управленския капацитет на МСП.

 

 

 

 • Процедура BG16RFOP002-2.002 "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

        ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - до 15.08.2016 год.

I. Кой може да кандидатства?

 • микро предприятия (до 9 служители);
 • малки предприятия (10-49 служители);
 • средни предприятия (50-249 служители);

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ:

 • минимална стойност – 50 000 лева без ДДС;
 • максимална стойност – 391 166 лева без ДДС.

III. Процент на безвъзмездната помощ от общата стойност на проекта:

 • за микро, малки и средни предприятия – до 70% безвъзмездно финансиране.

IV. Допълнителни общи условия за кандидатите:

 • да имат минимум 3 (три) приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата. (2013, 2014 и 2015 г.);
 • да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

- за микро предприятия   -  ≥ 210 000 лева;

- за малки предприятия   -  ≥ 750 000 лева;

- за средни предприятия  -  ≥ 3 000 000 лева.

V. За какво може да се кандидатства:

I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти.

3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:

4. Ре-сертификация на системите за управление:

5. Ре-инженеринг на процесите в предприятията:

6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

 II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

     1. Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, включващи - разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

  2. Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуериза управление на бизнес процесите в предприятията, включващи - придобиване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите (ERP системи), управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.

    3. Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

    4. Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service).

    5. Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.

 

 

 

 

 • Процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“

        ОРИЕНТИРОВЪЧЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - месец 04-05.2016 год.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които  имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти

2. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008) в един от следните сектори:

В „Добивна промишленост“

C „Преработваща промишленост“

D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (Kандидати с основна икономическа дейност или дейност, за която кандидатстват, попадаща в сектор D, са недопустими за финансиране с регионална инвестиционна помощ)

E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“

F „Строителство“

3. По отношение на предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия със следните кодове::

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.06. „Производство на малц”.

 • Допустими проекти:

1) За да са допустими по настоящата процедура, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение  Б към Условията за кандидатстване).

Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

Обследването за енергийна ефективност се извършва на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период и данни от измерванията, извършени в хода на обследването.

 • Допустими по процедурата са следните видове разходи:

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност;

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност.

3) Разходи за СМР: (i)  на производствени сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, включени в обследването за енергийна ефективност, в случай че такава мярка е включена в обследването за енергийна ефективност.

В случай че дейностите по Елемент А включват :

−   Извършване на СМР (i) на производствените сгради и/или (ii) на мерки за енергийна ефективност, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в енергийния одит  и/или

− Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление,

то разходите за изпълнението им не трябва да представляват повече от 50% от разходите по проекта.

Не са допустими разходи, които не са пряко свързани с постигането на по-високо равнище на енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“

1) Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/ENISO 50001;

2) Разходи за придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

3) Разходи за материали, необходими за изпълнението на мерките по Елемент А;

4) Разходи за одит на проекта – до 5 000 лв. (приложимо за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро;

5) Разходи за публичност и визуализация – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 30% от общо допустимите разходи по проекта.

По Елемент А „Инвестиции”

1) Интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности

в ЮЗР

Микро и малки пред. 70 % 45 %
Средни предприятия 60 % 35 %

2) Интензитет на помощта при избран режим „Deminimis”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта

Микро, малки и средни

предприятия

70 %

3) Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро и малки предприятия 65 %
Средни предприятия 55 %

по Елемент Б „Услуги”

Интензитет на помощта за режим „deminimis”:

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки и средни предприятия 90 %

 

 • Минималният размер на заявената БФП е 50 000 лева.
 • Максималният размер на БФП не може да надхвърля 1 500 000 лева.

 

 

 

 


BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

         ПРИКЛЮЧИЛ ПРИЕМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Целта на настоящата процедура е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП. В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да имат принос към постигането на поне един от следните индикатори за резултат: 
  • Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП и/или
  • Производителност на МСП;
 • Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1/ Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
2/ Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
3/ Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
4/ Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

 • Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

1/ Създаването на нов стопански обект;
2/ Разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Недопустими са дейности, изпълнявани единствено за намаляване на текущите разходи на дадено предприятие, които не са свързани с горните инвестиции.

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията:
    • микро   - от 100 до 500 хлд. лв.;
    • малки   - от 200 до 750 хлд. лв.;
    • средни - от 300 до 1 млн. лв.
 • Интензитет на помоща: 70% за микро и малки, 60% за средни предприятия.
 • Изисквания към кандидатите:
   • Да са микро, малки или средни предприятия;
   • Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) както следва:
      • микро  >= 175 хлд. лв.;
      • малки  >= 750 хлд. лв.;
      • средни >= 3 млн. лв.
 • Да развиват своята дейност в един от допустимите сектори/раздели/кодове.

 

 

Обадете ни се!