Добре Дошли!

Сдружението извършва комплексни консултантски услуги за:

  • разработване и управление на проекти за финансиране на дейности по европейски фондове;
  • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи за добри производствени и земеделски практики;
  • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи и стандарти за безопасност на храни (HACCP, IFC, ISO 22 000:2005);
  • разработване, внедряване и усъвършенстване на системи за фирмено управление от фамилия ISO (9001:2000, 14 001:1996, 18 001:2002);
  • провеждане на обучителни курсове, информационни семинари, конференции, презентации и други;
  • попълване и разработване на бизнеспланове за проекти на земеделски производители, професионално консултиране по бизнесуправление, планиране и кредитиране на дейности в областта на селското стопанство и преработващата промишленост;
  • организиране съвместно с лицензиран Център за професионално обучение на курсове за професионална квалификация и ключови компетентности;
  • Консултации, разработване, внедряване и управление на система за защита на личните данни според Общия регламент за защита на личните данни - GDPR